A.V.

Algemene voorwaarden van Powerconnect , gevestigd te 2590 Berlaar Dorpstraat 61 Bus 3.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Powerconnect. Naast deze algemene voorwaarden kan Powerconnect aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Powerconnect heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
Offertes
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Powerconnect zijn geen offerte.
Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht van Powerconnect op haalbaarheid is beoordeeld. Powerconnect heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, shops, website's en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Prijzen
De zaken van Powerconnect worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Powerconnect. De diensten van Powerconnect worden verricht tegen de prijs die Powerconnect na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd. Verzending/aflevering
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Powerconnect de wijze van verzending. In geval Powerconnect de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Powerconnect. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Powerconnect op te geven opslagplaats, heeft Powerconnect het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Powerconnect toekomende rechten. Bij niet ontvangst of afhaling van een rembours (cash bij levering) zending brengen we de totale verzend en verpakkingskosten in rekening van diegene die de bestelling heeft geplaatst.
Leveringstermijnen
De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en betalingen in het bezit zijn van Powerconnect. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Powerconnect na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Powerconnect een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Powerconnect. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Powerconnect of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
Betaling
Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, op voorhand te geschieden vóór de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Powerconnect een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Niet tijdige betaling geeft Powerconnect het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. Voor bepaalde handelingen zoals het op maat maken/configureren van computer of laptop vragen we een voorschot van 15% van het totale bedrag. Dit voorschot wordt in mindering gebracht van het te betalen bedrag. Bij annulatie kan er een schadevergoeding opgelegd worden van minimum 20% van het totale bedrag.
Garantie
Powerconnect staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. Indien de afnemer aan Powerconnect een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Powerconnect. De afnemer zal alsdan Powerconnect vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Powerconnect verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Powerconnect zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Powerconnect op te geven adres. Voor zaken met een door andere dan Powerconnect bijgevoegd garantiebewijs geldt niet. De fabriek - of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Powerconnect afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Houd ook steeds de originele verpakking van het artikel bij om uw garantie niet in het gedrang te laten komen. Als consument hebt u steeds het recht op 1 jaar wettelijke en 1 jaar commerciële garantie. De commerciële garantie kan zowel gegeven worden door de verkoper als de fabrikant. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen als er sprake is van verwaarlozing, verkeerd gebruik, wijzigingen aangebracht aan het artikel, oorzaken van buitenaf, slecht onderhoud, verhuur, verkoop van het artikel.
Reclames
Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Powerconnect kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Powerconnect geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Wij dragen de grootste zorg voor uw artikel maar kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van uw gegevens.
Retourecht
In het kader van de wet "kopen op afstand" heeft de consument bij het doen van een aankoop op afstand - internet, telefoon en fax - het recht op een "afkoelingsperiode" van 14 kalenderdagen na aflevering van het product.Bij audio, video- of datadragers en bij software is aanspraak op het retourrecht uitgesloten wanneer de zegels verbroken of de verpakking geopend is. Het retourrecht geldt ook niet bij levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld of samengesteld of bij koopovereenkomsten die in de vorm van een veiling tot stand komen.Op software (licenties) die digitaal wordt geleverd hetzij als download of in de vorm van een licentiecertificaat is retourrecht uitgesloten. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele en onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag binnen de 30 dagen terug op uw opgegeven rekening. Wanneer u zich als consument heeft bedacht over een via deze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan direct na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn. De hier genoemde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid uitsluitend voor particulieren. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien de koper-handelaar de bestelling annuleert, hetzij voor of na de levering, hij een forfaitaire en conventionele schadevergoeding verschuldigd is van minimum 20% van de overeengekomen prijs.

De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Mechelen neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Powerconnect en afnemer. Onze volledige algemene voorwaarden kan u steeds opvragen aan Powerconnect.